Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Hoạt động cấp nước
 • Lĩnh vực Thiết bị đo đếm
 • Thỏa thuận, hợp đồng
 • TÌM THẤY 8 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích